NCS Trần Quốc Việt bảo vệ luận án tiến sĩ NCS Trần Quốc Việt bảo vệ luận án tiến sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Vào 16h00 ngày 22/01/2013 tại Phòng họp Tầng 2 Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Quốc Việt, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, với đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

NCS Trần Quốc Việt bảo vệ luận án tiến sĩ Vào 16h00 ngày 22/01/2013 tại Phòng họp Tầng 2 Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Quốc Việt, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, với đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh  Mã số: 62.34.05.01 Nghiên cứu sinh: Trần Quốc Việt   Người hướng dẫn: GS.TS Phạm Quang Trung  Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận Trên cơ sở khảo sát 206 doanh nghiệp Việt Nam về các yếu tố tác động đến mức độ chấp nhận của thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) trong quản trị chiến lược, luận án đã phát hiện ra những điểm mới đóng góp về mặt học thuật, lý luận: 1) Nghiên cứu đã phát hiện thang đo mới cho biến phụ thuộc “mức độ chấp nhận BSC trong quản trị chiến lược”: được đo bởi ba khoản mục theo 3 cấp độ sử dụng BSC trong doanh nghiệp: (1) ứng dụng các ý tưởng của BSC, (2) ứng dụng rộng rãi các chức năng của BSC, và (3) ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả sử dụng BSC. Thang đo này phù hợp hơn với điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam so với thang đo của các nghiên cứu trước đây. 2) Khẳng định được sáu yếu tố tác động đến mức độ chấp nhận BSC trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế chuyển đổi tại Việt Nam, cụ thể : (1) mức độ tham gia của lãnh đạo cấp cao, (2) mức độ tập trung hóa, (3) quyền lực của bộ phận tài chính, (4) sự chuẩn hóa, (5) truyền thông nội bộ và (6) sự năng động của sản thị trường - sản phẩm. Mức độ tác của mỗi yếu tố là khác nhau và đã được xác định cụ thể. Trong đó, có 2 yếu tố có tác động tiêu cực (ngược chiều) là tập trung hóa và hệ thống hóa, 4 yếu tố còn lại tác động tích cực (thuận chiều). Kết quả này đã mở ra hướng nghiên cứu về BSC tại các nước mới bắt đầu ứng dụng. Những kết luận, đề xuất rút ra từ kết quả nghiên cứu 1) Mô hình nghiên cứu về mức độ chấp nhận của BSC nên có sự thay đổi chuyển từ mức độ chấp nhận BSC sang mức độ ứng dụng BSC cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. 2) Yếu tố tác động có sự khác biệt giữa hai mô hình nghiên cứu về mức độ chấp nhận và mức độ ứng dụng BSC. Cụ thể là biến sự năng động của thị trường - sản phẩm có tác động đến mức độ ứng dụng nhưng không có sự tác động đến mức độ chấp nhận BSC. Ngoài ra các biến còn lại đều tác động đến cả mức độ chấp nhận và mức độ ứng dụng BSC. 3) Từ kết quả nghiên cứu, luận án đã đề xuất một số gợi ý để ứng dụng hiệu quả mô hình này tại Việt Nam, cụ thể: • Doanh nghiệp cần xem xét, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng trước khi quyết định triển khai áp dụng mô hình BSC. • Cần tập trung cải thiện các yếu tố tác động đến quá trình ứng dụng thành công mô hình BSC. • Xem xét loại hình, quy mô phù hợp cho việc triển khai mô hình BSC. Những ý kiến đề xuất trên đây căn cứ vào kết quả nghiên cứu của tác giả. Để có thể thúc đẩy việc chấp nhận cũng như ứng dụng hiệu quả mô hình BSC đòi hỏi phải có quá trình nghiên cứu trên nhiều cấp độ, gốc độ tiếp cận khác nhau kết hợp với quá trình thực nghiệm. Do vậy, ý kiến đề xuất chỉ có ý nghĩa giúp các nhà quản trị tham khảo để đưa ra quyết định của mình. Kết quả của đề tài đã mở ra hướng nghiên cứu mới về hiệu quả áp dụng nói chung hay ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của mô hình BSC tại Việt nam. Ngoài ra, luận án cũng đã mở ra hướng nghiên cứu áp dụng mô hình BSC trong các điều kiện đặc thù của các nền kinh tế của các quốc gia khác trên thế giới.   Nội dung của luận án xem tại đây. ---------------------- NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS Topic of the thesis: Factors influencing the adoption level of Balanced Scorecard in strategic management of enterprises in Vietnam Speciality: Business Administration        Code: 62.34.05.01 PhD candidate: Trần Quốc Việt    Supervisor: Professor Phạm Quang Trung, PhD    New theoretical contributions. On the survey basis of 206 enterprises in Vietnam about factors influencing the adoption level of Balanced Scorecard (BSC) in strategy management, the thesis has made new theoretical contributions: 1)    The research has discovered a new scale for dependent variable “the adoption level of BSC in strategic management: measured by three items with three  levels of BSC application level in enterprises: (1) apply BSC idea, (2) widely apply all functions of BSC, and (3) apply information technology to improve effectiveness of BSC implementation. This scale is more suitable with conditions of enterprises in Vietnam than scales in previous studies. 2)    Affirm the six factors affecting the adoption level of BSC in strategic management of the businesses in the condition of economic transformation in Vietnam: Top management involvement, centralization, power of finance department, formalization, interdepartmental communication, products – market dynamics). The impact level of each factor is different and identified specifically. In which, two factors that negatively impact (in opposite directions) are centralization and formalization, the rest 4 factors positively impact (in the same direction).  This finding opens up a new research direction on BSC in countries that start to apply the model. Conclusions and recommendations from the research findings. 1)    Research model on BSC adoption level should be changed from BSC adoption level to BSC application level to match with the specific conditions of Vietnam 2)    The impact factors are different in two research model about BSC adoption level and BSC application level. Specifically, the factor of products- market dynamics impacts on the BSC application level but not on the adoption level to apply BSC. The rest variables impact both on BSC adoption level and BSC application level. 3)    From the research findings, the thesis suggests some points to apply this model effectively in Vietnam as follows: •    Enterprises need to consider and evaluate all influencing factors before deciding to apply BSC model. •    Need to improve the influencing factors on the successful application process of BSC •    Consider suitable types and scopes to apply BSC model. Above recommendations are based on the author’s research results. To push up the adoption as well as the application of BSC model, the research on different level and from different angles in combination with experimental process is required. Therefore, these recommendations are only meaningful in providing reference for managers when making their own decision. The research results also open the new research direction on BSC application effectiveness in general or BSC application in different fields in Vietnam. Besides, the thesis also opens the way to study BSC adoption level in specific economic conditions of different countries around the world.   NCS Tran Quoc Viet bao ve luan an tien si Vao 16h00 ngay 22/01/2013 tai Phong hop Tang 2 Nha 10, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan to chuc le bao ve luan an tien si cho NCS Tran Quoc Viet, chuyen nganh Quan tri kinh doanh, voi de tai "Cac yeu to anh huong den muc do chap nhan mo hinh the diem can bang trong quan tri chien luoc tai cac doanh nghiep Viet Nam". NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN De tai luan an: Cac yeu to anh huong den muc do chap nhan mo hinh the diem can bang trong quan tri chien luoc tai cac doanh nghiep Viet Nam Chuyen nganh: Quan tri kinh doanh  Ma so: 62.34.05.01 Nghien cuu sinh: Tran Quoc Viet   Nguoi huong dan: GS.TS Pham Quang Trung  Nhung dong gop moi ve mat hoc thuat, lY luan Tren co so khao sat 206 doanh nghiep Viet Nam ve cac yeu to tac dong den muc do chap nhan cua the diem can bang (Balanced Scorecard – BSC) trong quan tri chien luoc, luan an da phat hien ra nhung diem moi dong gop ve mat hoc thuat, lY luan: 1) Nghien cuu da phat hien thang do moi cho bien phu thuoc “muc do chap nhan BSC trong quan tri chien luoc”: duoc do boi ba khoan muc theo 3 cap do su dung BSC trong doanh nghiep: (1) ung dung cac Y tuong cua BSC, (2) ung dung rong rai cac chuc nang cua BSC, va (3) ung dung cong nghe thong tin de nang cao hieu qua su dung BSC. Thang do nay phu hop hon voi dieu kien cac doanh nghiep Viet Nam so voi thang do cua cac nghien cuu truoc day. 2) Khang dinh duoc sau yeu to tac dong den muc do chap nhan BSC trong quan tri chien luoc tai cac doanh nghiep trong dieu kien cua nen kinh te chuyen doi tai Viet Nam, cu the : (1) muc do tham gia cua lanh dao cap cao, (2) muc do tap trung hoa, (3) quyen luc cua bo phan tai chinh, (4) su chuan hoa, (5) truyen thong noi bo va (6) su nang dong cua san thi truong - san pham. Muc do tac cua moi yeu to la khac nhau va da duoc xac dinh cu the. Trong do, co 2 yeu to co tac dong tieu cuc (nguoc chieu) la tap trung hoa va he thong hoa, 4 yeu to con lai tac dong tich cuc (thuan chieu). Ket qua nay da mo ra huong nghien cuu ve BSC tai cac nuoc moi bat dau ung dung. Nhung ket luan, de xuat rut ra tu ket qua nghien cuu 1) Mo hinh nghien cuu ve muc do chap nhan cua BSC nen co su thay doi chuyen tu muc do chap nhan BSC sang muc do ung dung BSC cho phu hop voi hoan canh cu the cua Viet Nam. 2) Yeu to tac dong co su khac biet giua hai mo hinh nghien cuu ve muc do chap nhan va muc do ung dung BSC. Cu the la bien su nang dong cua thi truong - san pham co tac dong den muc do ung dung nhung khong co su tac dong den muc do chap nhan BSC. Ngoai ra cac bien con lai deu tac dong den ca muc do chap nhan va muc do ung dung BSC. 3) Tu ket qua nghien cuu, luan an da de xuat mot so goi Y de ung dung hieu qua mo hinh nay tai Viet Nam, cu the: • Doanh nghiep can xem xet, danh gia cac yeu to anh huong truoc khi quyet dinh trien khai ap dung mo hinh BSC. • Can tap trung cai thien cac yeu to tac dong den qua trinh ung dung thanh cong mo hinh BSC. • Xem xet loai hinh, quy mo phu hop cho viec trien khai mo hinh BSC. Nhung Y kien de xuat tren day can cu vao ket qua nghien cuu cua tac gia. De co the thuc day viec chap nhan cung nhu ung dung hieu qua mo hinh BSC doi hoi phai co qua trinh nghien cuu tren nhieu cap do, goc do tiep can khac nhau ket hop voi qua trinh thuc nghiem. Do vay, Y kien de xuat chi co Y nghia giup cac nha quan tri tham khao de dua ra quyet dinh cua minh. Ket qua cua de tai da mo ra huong nghien cuu moi ve hieu qua ap dung noi chung hay ung dung trong cac linh vuc khac nhau cua mo hinh BSC tai Viet nam. Ngoai ra, luan an cung da mo ra huong nghien cuu ap dung mo hinh BSC trong cac dieu kien dac thu cua cac nen kinh te cua cac quoc gia khac tren the gioi.   Noi dung cua luan an xem tai day. ---------------------- NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS Topic of the thesis: Factors influencing the adoption level of Balanced Scorecard in strategic management of enterprises in Vietnam Speciality: Business Administration        Code: 62.34.05.01 PhD candidate: Tran Quoc Viet    Supervisor: Professor Pham Quang Trung, PhD    New theoretical contributions. On the survey basis of 206 enterprises in Vietnam about factors influencing the adoption level of Balanced Scorecard (BSC) in strategy management, the thesis has made new theoretical contributions: 1)    The research has discovered a new scale for dependent variable “the adoption level of BSC in strategic management: measured by three items with three  levels of BSC application level in enterprises: (1) apply BSC idea, (2) widely apply all functions of BSC, and (3) apply information technology to improve effectiveness of BSC implementation. This scale is more suitable with conditions of enterprises in Vietnam than scales in previous studies. 2)    Affirm the six factors affecting the adoption level of BSC in strategic management of the businesses in the condition of economic transformation in Vietnam: Top management involvement, centralization, power of finance department, formalization, interdepartmental communication, products – market dynamics). The impact level of each factor is different and identified specifically. In which, two factors that negatively impact (in opposite directions) are centralization and formalization, the rest 4 factors positively impact (in the same direction).  This finding opens up a new research direction on BSC in countries that start to apply the model. Conclusions and recommendations from the research findings. 1)    Research model on BSC adoption level should be changed from BSC adoption level to BSC application level to match with the specific conditions of Vietnam 2)    The impact factors are different in two research model about BSC adoption level and BSC application level. Specifically, the factor of products- market dynamics impacts on the BSC application level but not on the adoption level to apply BSC. The rest variables impact both on BSC adoption level and BSC application level. 3)    From the research findings, the thesis suggests some points to apply this model effectively in Vietnam as follows: •    Enterprises need to consider and evaluate all influencing factors before deciding to apply BSC model. •    Need to improve the influencing factors on the successful application process of BSC •    Consider suitable types and scopes to apply BSC model. Above recommendations are based on the author’s research results. To push up the adoption as well as the application of BSC model, the research on different level and from different angles in combination with experimental process is required. Therefore, these recommendations are only meaningful in providing reference for managers when making their own decision. The research results also open the new research direction on BSC application effectiveness in general or BSC application in different fields in Vietnam. Besides, the thesis also opens the way to study BSC adoption level in specific economic conditions of different countries around the world.  

NCS Trần Quốc Việt bảo vệ luận án tiến sĩ Vào 16h00 ngày 22/01/2013 tại Phòng họp Tầng 2 Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Quốc Việt, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, với đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh  Mã số: 62.34.05.01 Nghiên cứu sinh: Trần Quốc Việt   Người hướng dẫn: GS.TS Phạm Quang Trung  Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận Trên cơ sở khảo sát 206 doanh nghiệp Việt Nam về các yếu tố tác động đến mức độ chấp nhận của thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) trong quản trị chiến lược, luận án đã phát hiện ra những điểm mới đóng góp về mặt học thuật, lý luận: 1) Nghiên cứu đã phát hiện thang đo mới cho biến phụ thuộc “mức độ chấp nhận BSC trong quản trị chiến lược”: được đo bởi ba khoản mục theo 3 cấp độ sử dụng BSC trong doanh nghiệp: (1) ứng dụng các ý tưởng của BSC, (2) ứng dụng rộng rãi các chức năng của BSC, và (3) ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả sử dụng BSC. Thang đo này phù hợp hơn với điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam so với thang đo của các nghiên cứu trước đây. 2) Khẳng định được sáu yếu tố tác động đến mức độ chấp nhận BSC trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế chuyển đổi tại Việt Nam, cụ thể : (1) mức độ tham gia của lãnh đạo cấp cao, (2) mức độ tập trung hóa, (3) quyền lực của bộ phận tài chính, (4) sự chuẩn hóa, (5) truyền thông nội bộ và (6) sự năng động của sản thị trường - sản phẩm. Mức độ tác của mỗi yếu tố là khác nhau và đã được xác định cụ thể. Trong đó, có 2 yếu tố có tác động tiêu cực (ngược chiều) là tập trung hóa và hệ thống hóa, 4 yếu tố còn lại tác động tích cực (thuận chiều). Kết quả này đã mở ra hướng nghiên cứu về BSC tại các nước mới bắt đầu ứng dụng. Những kết luận, đề xuất rút ra từ kết quả nghiên cứu 1) Mô hình nghiên cứu về mức độ chấp nhận của BSC nên có sự thay đổi chuyển từ mức độ chấp nhận BSC sang mức độ ứng dụng BSC cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. 2) Yếu tố tác động có sự khác biệt giữa hai mô hình nghiên cứu về mức độ chấp nhận và mức độ ứng dụng BSC. Cụ thể là biến sự năng động của thị trường - sản phẩm có tác động đến mức độ ứng dụng nhưng không có sự tác động đến mức độ chấp nhận BSC. Ngoài ra các biến còn lại đều tác động đến cả mức độ chấp nhận và mức độ ứng dụng BSC. 3) Từ kết quả nghiên cứu, luận án đã đề xuất một số gợi ý để ứng dụng hiệu quả mô hình này tại Việt Nam, cụ thể: • Doanh nghiệp cần xem xét, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng trước khi quyết định triển khai áp dụng mô hình BSC. • Cần tập trung cải thiện các yếu tố tác động đến quá trình ứng dụng thành công mô hình BSC. • Xem xét loại hình, quy mô phù hợp cho việc triển khai mô hình BSC. Những ý kiến đề xuất trên đây căn cứ vào kết quả nghiên cứu của tác giả. Để có thể thúc đẩy việc chấp nhận cũng như ứng dụng hiệu quả mô hình BSC đòi hỏi phải có quá trình nghiên cứu trên nhiều cấp độ, gốc độ tiếp cận khác nhau kết hợp với quá trình thực nghiệm. Do vậy, ý kiến đề xuất chỉ có ý nghĩa giúp các nhà quản trị tham khảo để đưa ra quyết định của mình. Kết quả của đề tài đã mở ra hướng nghiên cứu mới về hiệu quả áp dụng nói chung hay ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của mô hình BSC tại Việt nam. Ngoài ra, luận án cũng đã mở ra hướng nghiên cứu áp dụng mô hình BSC trong các điều kiện đặc thù của các nền kinh tế của các quốc gia khác trên thế giới.   Nội dung của luận án xem tại đây. ---------------------- NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS Topic of the thesis: Factors influencing the adoption level of Balanced Scorecard in strategic management of enterprises in Vietnam Speciality: Business Administration        Code: 62.34.05.01 PhD candidate: Trần Quốc Việt    Supervisor: Professor Phạm Quang Trung, PhD    New theoretical contributions. On the survey basis of 206 enterprises in Vietnam about factors influencing the adoption level of Balanced Scorecard (BSC) in strategy management, the thesis has made new theoretical contributions: 1)    The research has discovered a new scale for dependent variable “the adoption level of BSC in strategic management: measured by three items with three  levels of BSC application level in enterprises: (1) apply BSC idea, (2) widely apply all functions of BSC, and (3) apply information technology to improve effectiveness of BSC implementation. This scale is more suitable with conditions of enterprises in Vietnam than scales in previous studies. 2)    Affirm the six factors affecting the adoption level of BSC in strategic management of the businesses in the condition of economic transformation in Vietnam: Top management involvement, centralization, power of finance department, formalization, interdepartmental communication, products – market dynamics). The impact level of each factor is different and identified specifically. In which, two factors that negatively impact (in opposite directions) are centralization and formalization, the rest 4 factors positively impact (in the same direction).  This finding opens up a new research direction on BSC in countries that start to apply the model. Conclusions and recommendations from the research findings. 1)    Research model on BSC adoption level should be changed from BSC adoption level to BSC application level to match with the specific conditions of Vietnam 2)    The impact factors are different in two research model about BSC adoption level and BSC application level. Specifically, the factor of products- market dynamics impacts on the BSC application level but not on the adoption level to apply BSC. The rest variables impact both on BSC adoption level and BSC application level. 3)    From the research findings, the thesis suggests some points to apply this model effectively in Vietnam as follows: •    Enterprises need to consider and evaluate all influencing factors before deciding to apply BSC model. •    Need to improve the influencing factors on the successful application process of BSC •    Consider suitable types and scopes to apply BSC model. Above recommendations are based on the author’s research results. To push up the adoption as well as the application of BSC model, the research on different level and from different angles in combination with experimental process is required. Therefore, these recommendations are only meaningful in providing reference for managers when making their own decision. The research results also open the new research direction on BSC application effectiveness in general or BSC application in different fields in Vietnam. Besides, the thesis also opens the way to study BSC adoption level in specific economic conditions of different countries around the world.  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business